top of page

CzechInvest inspiruje obce a města k používání otevřených dat

Agentura CzechInvest zorganizovala v rámci série online setkání zaměřených na municipality diskuzní fórum k otevřeným datům. Téměř třicet zástupců municipalit diskutovalo trendy v oblasti open data a sdílelo mezi sebou příklady z praxe. Otevřená data mají pozitivní dopad na atraktivitu měst a obcí

pro investory. Setkání mělo pozitivní ohlasy a ukázalo význam informování a motivování municipalit směrem k otevření dat.


Open data mají obrovský potenciál, od studentských výzkumných projektů přes objektivní informování veřejnosti až po komerční využití startupy i zavedenými firmami. Municipality, které data otevírají, ukazují určitou transparentnost a chuť následovat aktuální trendy. Takovéto obce pak budou viditelnější směrem

ke státní správě, veřejnosti i firmám, a otevřená data v konečném důsledku přispějí ke zlepšení kvality života v obci. Často vyhledávanými oblastmi jsou dopravní data, brownfieldy, envirodata nebo data o hospodaření města a jeho vývoji,“ shrnuje závěry diskuze o otevřených datech Michal Urban, ředitel divize podnikatelského prostředí agentury CzechInvest.Během posledního diskuzního fóra, které proběhlo v srpnu letošního roku, účastníci probrali celou řadu témat souvisejících s otevřenými daty. Řeč přišla také na náročnost samotného procesu zpracování a publikování dat. Open data nejsou bez práce a obec bude potřebovat nadšeného úředníka, který s procesem začne a který mu alokuje část svého času. Samozřejmě platí, že čím více dat a čím častější aktualizace, tím vyšší pracovní náročnost. Začít s otevíráním dat nicméně není zvlášť obtížné, stačí se inspirovat u obcí a měst, které jimi již disponují. Dalším výchozím bodem může být kurz, který k open data zdarma nabízí Ministerstvo vnitra. To se stará rovněž o Národní katalog otevřených dat.

CzechInvest pořádá Diskuzní fórum již druhým rokem. Jedná se o specifický formát online akce, na které se snažíme šířit dobrou praxi a poskytnout zástupcům obcí a měst prostor pro vzájemnou diskuzi nad vybranými tématy.

V minulosti jsme rozebírali např. brownfieldy, nakládání s odpady, marketing obce směrem k investorům, kulturní a kreativní průmysly nebo strategické plánování, a další témata připravujeme na příští rok na základě podnětů

od municipalit. Kromě toho realizujeme řadu aktivit k podpoře rozvoje podnikatelského prostředí. Sbíráme data a připravujeme různé datové přehledy, které mohou obce využívat, konzultujeme projekty regenerace brownfieldů a rozvoje průmyslových zón nebo podněcujeme spolupráci obcí a firemního sektoru tam, kde to dává smysl,“ doplňuje Martin Marek z regionální kanceláře agentury CzechInvest v Olomouci.

Ve spolupráci s organizací Otevřená města připravil CzechInvest také sérii webinářů Next City, tematicky zaměřenou na digitalizaci samospráv. Zástupci měst a obcí tak měli možnost prohloubit svoje znalosti v kyberbezpečnosti či digitalizaci městské agendy. Cílem bylo podpořit zavádění prvků digitalizace

do veřejné správy ke zvýšení efektivity a transparentnosti. CzechInvest realizuje tyto aktivity díky projektu podpořenému z Operačního programu Zaměstnanost, podobným tématům se plánuje věnovat i v budoucnu.

Agentura CzechInvest se věnuje celé řadě aktivit zaměřených na municipality.

V rámci pasportizace podnikatelského prostředí vytváří souhrnnou analýzu regionů z pohledu kvality a investiční atraktivity podnikatelského prostředí.

Dále spravuje nejrozsáhlejší databázi podnikatelských nemovitostí v České republice a eviduje brownfieldy v Národní databázi brownfieldů. Také nabízí online akademii pro starosty, sbírá a sepisuje příklady dobré praxe a vede tržiště pro obce, které obce propojuje se startupy nabízejícími smart řešení.

36 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page